English Slovak Deutsch
picture
picture
picture

Terms & Conditions

„Odoslaním Vašej požiadavky súhlasíte v súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („Zákon“), so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Carlton Property, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 860 492, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 54960/B, na vopred neurčitú dobu, v rozsahu poskytnutom v kontaktnom formulári a to na účely vytvárania databázy potenciálnych obchodných partnerov. Účelom databázy nie sú marketingové aktivity našej spoločnosti. Udelený súhlas je dobrovoľný a možno ho odvolať oznámením; zaslaním listu na adresu sídla našej spoločnosti alebo elektronickou formou na adresu Mostová 6, 811 02 Bratislava. Odoslaním Vašej požiadavky zároveň potvrdzujete, že ste boli informovaný o práve písomne vyžadovať informácie o spracovaní, opravu alebo likvidáciu poskytnutých osobných údajov a o ďalších mojich právach ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. Zákona.“

SMTP Error: The following recipients failed: